Pozvánka na verejné zasadnutie

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

O Z N Á M E N I E

  

Oznamujeme občanom, že dňa   23. 03. 2016 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

   Viac »

_______________________________________________________________

Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Základná škola s materskou školou Nitrica

O Z N A M

o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 Riaditeľka základnej školy s materskou školou Nitrica v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrica č. 1/2012 a jeho Dodatku č.1 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nitrica, oznamuje rodičom, že  zápis detí do prvého ročníka ZŠ s MŠ Nitrica pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v priestoroch základnej školy dňa:

 

1. apríla 2016 (piatok)

od 13,00 hod. do 17,00 hod.

 

Základná škola s materskou školou pri zápise dieťaťa vyžaduje:

účasť dieťaťa (zápisu sa môžu zúčastniť deti, ktoré do 31.augusta 2016 dovŕšia vek 6 rokov a deti, ktoré mali v školskom roku 2015/2016 odloženú povinnú školskú dochádzku),

rodný list dieťaťa,

meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (občiansky preukaz).

Ing. Dana Khűebachová       riaditeľka školy

_______________________________________________________________

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania

_______________________________________________________________

Rozhodnutie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

_______________________________________________________________

Rozhodnutie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

_______________________________________________________________

Pozvánka na oslavy MDŽ 13.03.2016

_______________________________________________________________

Zápisnica voľby NRSR

Zápisnica voľby NRSR

_______________________________________________________________

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľností:

p. č. 448/2  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m², k. ú. Račice,

p. č. 448/3 – záhrada o výmere 234 m², k. ú. Račice,

na základe žiadosti:

Igora Sapára, trvale bytom Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 70/3

a Moniky Sapárovej, bytom Nováky, M. R. Štefánika 1/5,

v sume 3,32/ m² s tým, že náklady spojené s prevodom si hradia kupujúci. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Parcely, ktoré boli vo vlastníctve rodiny Sapárovej, neskôr vyvlastnené a následne pridelené na výstavbu rodinného domu, neboli právne usporiadané do ich vlastníctva.  Pozemok je oplotený a rodina ho užívala s vedomím, že sú vlastníkmi. 

  

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 12/2016 – I., b) zo dňa 23. februára 2016.

_______________________________________________________________

Oznam – chrípkové prázdniny

Základná škola s materskou školou Nitrica oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 24.2.2016 do 26.2.2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Prievidzi vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

Materská škola je v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny a zatvorená bude spoločne so základnou školou až v čase jarných prázdnin – od 29.2.2016 do 4.3.2016.

Žiaci základnej školy a deti materskej školy nastúpia do školy a škôlky po jarných prázdninách v pondelok 7.3.2016.

 

                                      Ing. Dana Khűebachová,  riaditeľka školy

_______________________________________________________________

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

_______________________________________________________________

Vyhľadávač
Máj 2017
P U S Š P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Slideshow
Get the Flash Player to see the slideshow.
Anketa