Výzva na obnovu školskej jedálne

Vážení občania, pomôžte nám, prosím, Vašim príspevkom v hodnote jedného eura obnoviť školskú kuchyňu a skrášliť prostredie školskej jedálne. Bližšie informácie získate na adrese.

Ďakujeme.
Zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nitrica

_______________________________________________________________

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrici na rok 2016

P l á n    z a s a d n u t í

O b e c n é h o    z a s t u p i t e ľ s t v a

v    N I T R I C I

n a   r o k  2016

––––––––––––––––––––––––––––––––

Viac »

_______________________________________________________________

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v  Nitrici na základe ustanovenia § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so  zákonom č.  582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov   v y d á v a   tento:

N á v r h

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrica

č.2/2015

 

o miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac »

_______________________________________________________________

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Viac »

_______________________________________________________________

Pozvánka na verejné zasadnutie

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

O Z N Á M E N I E

 

Oznamujeme občanom, že dňa   18. 11. 2015 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

  Viac »

_______________________________________________________________

Cvičenie Jumping

Oznamujeme občanom, že

od 2. decembra 2015

sa v našej obci začína cvičenie JUMPINGU na trampolínach.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Nitrica

do 20.11.2015.

Cvičiť sa bude v pondelky a stredy o 18,00 hodine

v Kultúrnom dome Nitrica, cena za 1 cvičenie je 2,50€/ osobu.

_______________________________________________________________

Zverejnenie odpredaja dopravného automobilu

Z v e r e j n e n i e

odpredaja dopravného automobilu

 

Obec Nitrica týmto zverejňuje odpredaj dopravného automobilu špec. požiarneho vozidla AVIA A31 K/5 rok výroby1985. Vozidlo je od  30. 09. 2015 vyradené z evidencie.

 Cena odpredaja je stanovená uznesením OZ č. 9/2015 – II., d) zo dňa 28. 10. 2015 v sume 500,– €  a poplatky spojené so zakúpením vozidla.

 Lehota zverejnenia  tejto ponuky končí  30. 11. 2015.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese:

 Obecný úrad

972 22  NITRICA č. 489

_______________________________________________________________

Stretnutie s jubilantami október 2015, fotogaléria

Prinášame Vám pár fotiek zo stretnutia s našimi občanmi, ktorý sa tento rok dožívali krásnych jubilejných výročí.
Viac »

_______________________________________________________________

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľnosti – pozemku p. č. 259/6 – zastavaná plocha o výmere 20 m² nachádzajúca sa v k. ú. Račice a to na základe žiadosti p. Daniela Ďuricu a manž. Kataríny, trvale bytom Nitrica č. 276,  nakoľko odpredávaná parcela tvorí preddomovú záhradku, ktorá je dlhodobo užívaná, udržiavaná a oplotená rodinou žiadateľa.

 

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 9/2015 – II., b) zo dňa 28. októbra 2015.

_______________________________________________________________

Rozhodnutie

Rozhodnutie

_______________________________________________________________

Vyhľadávač
November 2015
P U S Š P S N
« Okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Slideshow
Get the Flash Player to see the slideshow.
Anketa